Vox Lupi

(ulvenes stemme)

398 kr

Vår ville natur er under press. Verden står midt i en alvorlig menneskeskapt naturkrise uten historisk sidestykke. Verdens dyreliv forsvinner i et stadig raskere tempo, og naturkrisen truer alt levende - inkludert oss mennesker. Skal vi klare å endre dette før det er for sent, er vi nødt til å handle - nå!

Naturen, slik vi kjenner den, er i ferd med å dø ut. På bare 50 år har verdens dyrepopulasjon i gjennomsnitt blitt redusert med hele 69%. Så mye som én million arter står i dag i fare for å dø ut og forsvinne for godt, og jorda er på vei mot den sjette masseutryddelsen.

Denne utfordringen handler ikke bare om enkeltarter. Balansen i naturen er avhengig av at hver eneste art, det være seg den minste bakterien like mye som et stort pattedyr, fungerer som det skal og fyller sin naturlige plass og funksjon.

Midt i denne alvorlige globale situasjonen har vi alle et ansvar, også små nasjoner som Norge. Det politisk vedtatte forvaltningsregimet utsetter imidlertid våre ville dyr for bestandsreduksjoner helt ned mot utryddelsesnivå.

Våre fire store rovdyr, samt kongeørna er alle truet gjennom et regulerings- regime som ikke ivaretar levedyktige bestander, slik både nasjonalt lovverk og ratifiserte internasjonale avtaler fordrer.

Derfor trenger rovdyrene våre en stemme. VOX LUPI - ulvenes stemme får være denne stemmen som bærer fram budskapet.


  • ISBN: 9788230026236
  • Utgivelsesår: 2023
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Truede arter og artsutryddelse, Klimaendringer, Ville dyr
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙